Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

Ασφάλιση για ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αντιστοιχία κυβικών εκατοστών κινητήρα
σε φορολογίσιμους ίππους


HP φορολογίσιμοι ίπποι Κυβικά  εκατοστά cc
6 1-928
7 929-1071
8 1072-1210
9 1211-1357
10 1358-1499
11 1500-1642
12 1643-1785
13 1786-1929
14 1930-2071
15 2072-2214
1. Αριθμός κυκλοφορίας
2. Μάρκα αυτοκινήτου και μοντέλο
3. Ημερομηνία έκδοσης αδείας κυκλοφορίας
4. Ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, Διεύθυνση, και ΑΦΜ. ( λογαριασμός τηλεφώνου με εμφανή μόνο αυτά τα στοιχεία και όχι οι όποιες τηλεφωνικές χρεώσεις).
5. Ημερομηνία έκδοσης διπλώματος.


Επίσης οι άνωθι πληροφορίες  χρειάζονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες για την έκδωση του ασφαλιστηρίου.

Φωτοκοπια της άδειας
Φωτοκόπια του διπλώματος
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3557
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κω−
δικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλί−
σεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
(ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 237/1986, η περίπτωση θ΄ αντικα−
θίσταται, ως εξής:
«θ) Κέντρο Πληροφοριών είναι οργανική μονάδα της Επι−
τροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που ορίζεται στο
άρθρο 27β του παρόντος.»
2. Στο άρθρο 1 του π.δ. 237/1986 προστίθεται περίπτωση
ι΄, ως εξής:
«ι) Ενοποιημένη Συμφωνία του Συμβουλίου των Γραφεί−
ων Διεθνούς Ασφάλισης (Internal Regulations of the Council
of Bureaux - Reglement General du Conseil des Bureaux, L
192/23 - 31.7.2003), είναι η συμφωνία η οποία, σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 72/166/ΕΚ του
Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 (L103), ενσωμάτωσε
και αντικατέστησε, από την 1η Αυγούστου 2003, δυνάμει
της από 28/7/2003 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(L 192), το σύνολο των διατάξεων της Σύμβασης Ενιαίου
Τύπου μεταξύ Γραφείων και της Πολυμερούς Σύμβασης
Εγγυήσεως.»

Άρθρο 2
1. H παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«2. Αυτοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο της συνήθους
στάθμευσής του στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται
από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται με πιστοποιητικό
διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχι−
στον στο έδαφος των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των κρατών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία
Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα
ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το αυτοκίνητο όχημα που αναφέρεται στην προηγούμε−
νη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει στο έδαφος
τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη
κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ
της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου, ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδη−
γός του αυτοκινήτου οχήματος ευθύνονται, εις ολόκληρον,
έναντι του ασφαλιστή και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 καταρ−
γείται και η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου αναριθμείται
ως παράγραφος 5.
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 η
φράση «….συμπληρωματική συμφωνία» αντικαθίσταται με τη
φράση «Ενοποιημένη Συμφωνία − τμήμα ΙΙΙ».

Άρθρο 3
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 237/
1986 προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ) Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα, κατά την τιμολόγη−
ση των υπηρεσιών του, όταν συνάπτεται ή ανανεώνεται η
σύμβαση ασφάλισης, να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο
με βάση τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο και ισχύοντα,
γενικώς, για τους ασφαλισμένους του, αντικειμενικά κριτή−
ρια, στις περιπτώσεις που: αα) ο οδηγός του ασφαλισμένου
αυτοκινήτου οχήματος έχει υποβάλει δήλωση με την οποία
αποδέχεται την υπαιτιότητά του ως προς την πρόκληση του
ατυχήματος, ββ) ο ασφαλιστής έχει καταβάλει αποζημίωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε πρόσωπο που
ενεπλάκη σε ατύχημα με τον ασφαλισμένο του.
ε) Κατά τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων για υλικές
ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λαμβάνεται υπο−
χρεωτικά υπόψιν η τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αυ−
τοκινήτου οχήματος, η οποία υπολογίζεται με βάση τον
τύπο και την παλαιότητά του. Αν ο ασφαλιστής επιβάλλει
ασφάλιστρο, το ποσό του οποίου δεν αναλογεί στην πραγ−
ματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος, το
πέραν της αξίας αυτής ποσό επιστρέφεται στον λήπτη της
ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο. Αν δεν
επιστραφεί από τον ασφαλιστή το ποσό αυτό, ο Υπουργός
Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ασφαλιστή
πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.»

Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθενται νέα άρ−
θρα 6α και 6β, ως εξής:
«Άρθρο 6α
1. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έκδοση
του ασφαλιστηρίου προϋποθέτει σύμβαση προσωρινής κάλυψης η οποία αποδεικνύεται με την προσωρινή βεβαίωση
και το ειδικό σήμα που χορηγούνται από τον ασφαλιστή
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Η
προσωρινή βεβαίωση ισχύει μέχρι την έκδοση του ασφαλι−
στηρίου και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες
από την έκδοσή της.
Απαγορεύεται, για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο, η επα−
νέκδοση προσωρινού σήματος, εκτός εάν η ασφαλιστική
επιχείρηση που το εξέδωσε τεθεί, κατά τη διάρκεια της
ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργα−
σιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου.
Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμε−
νου εδαφίου επιβάλλονται, σε βάρος του διαμεσολαβητή,
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του π.δ. 298/
1986.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, η
ασφάλιση ισχύει εντός των τοπικών ορίων που ορίζονται
στο ασφαλιστήριο.
3. Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος, σε πε−
ρίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να
γνωστοποιούν στον ασφαλιστή, αμελλητί, εγγράφως τη
νέα τους διεύθυνση.
Ο ασφαλιστής μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποί−
ηση ή κοινοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης και τον
ασφαλισμένο στη δηλούμενη, από αυτούς, τελευταία τους
διεύθυνση.
4. Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συν−
δέεται με ρυμουλκούμενο, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού
και του ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται
εις ολόκληρον έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη
των ασφαλιστών αυτών περιορίζεται μέχρι του ασφαλιστι−
κού ποσού των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσομένου σε
αυτούς του δικαιώματος της εκατέρωθεν αναγωγής για την
κατανομή της ζημίας.»
«Άρθρο 6β
1. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκα−
λούνται:
α) από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης
που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυ−
τοκινήτου οχήματος που οδηγεί·
β) από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος,
τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/
1999, ΦΕΚ 57 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω
παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του
ατυχήματος. Αν το αυτοκίνητο όχημα που εμπλέκεται στο
ατύχημα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκμίσθωσης
επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, το δικαίωμα αναγωγής
του ασφαλιστή ασκείται μόνο κατά του οδηγού του ζημι−
ογόνου αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον υφίσταται έγκυρο
μισθωτικό έγγραφο·
γ) από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορε−
τική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση
αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυ−
χήματος.
2. Με τη σύμβαση ασφάλισης επιτρέπεται να ορίζονται,
πέραν των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου
και άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης από την ασφαλιστική
κάλυψη, εφόσον οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο προ−
αιρετική ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε άλλη εξαίρεση είναι
αυτοδικαίως άκυρη.
3. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του
έναντι των ζημιωθέντων τρίτων, προβάλλοντας τις εξαιρέ−
σεις των προηγούμενων παραγράφων, οι οποίες ισχύουν
αποκλειστικά στο πλαίσιο της σχέσης του με τον ασφα−
λισμένο.»

Άρθρο 5
Το άρθρο 8 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχή−
ματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει
εγγράφως τον ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός
τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κλη−
ρονομίας και του λόγου της.
2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινή−
του οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφάλιση
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αναγραφόμενη στο ασφα−
λιστήριο ημερομηνία λήξης της. Από την ημερομηνία αυτή
επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης
έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλι−
στή οποιαδήποτε ενέργεια.
3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά
την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική
σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφα−
λιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι
των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.»

Άρθρο 6
1. Το άρθρο 9 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 9
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρε−
ούνται να δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα που
αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο όχημα αμέσως, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργά−
σιμων ημερών, αφότου έλαβαν γνώση του ατυχήματος.
2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε
δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να πα−
ρέχει στον ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που
προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να
παρέχει στον ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη
πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεσή του και
κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει
ή προτίθεται να διεξαγάγει ο ασφαλιστής.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων
που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ο λήπτης
της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθούν,
με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν
στον ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ.
4. Η καταβολή στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο
ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαί−
νει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης
επιταγής στο όνομά του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο
από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό. Με τον ίδιο τρόπο κατα−
βάλλεται από τον ασφαλιστή η αμοιβή που οφείλεται στον
δικηγόρο, σε περίπτωση που η καταβολή της ασφαλιστικής
αποζημίωσης γίνεται σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή
αποτελεί προϊόν εξωδικαστικού συμβιβασμού.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθο−
ρίζονται η διαδικασία διακανονισμού και καταβολής, στους
δικαιούχους, κάθε αποζημίωσης που απορρέει από ασφα−
λιστική σύμβαση και οφείλεται σύμφωνα με τους όρους
αυτής και τις διατάξεις του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, κα−
θώς και οι ειδικότεροι συναφείς όροι και προϋποθέσεις και
καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση παράβασής τους.

Άρθρο 7
Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 237/1986 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«2. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5)
ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή
και τη διακοπή της παραγραφής.»

Άρθρο 8
Το άρθρο 11 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης αγωγής
κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του
οδηγού, ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του
ζημιωθέντος τρίτου, όταν αυτός ασκεί την αξίωση της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 10, ενστάσεις που απορρέουν από
την ασφαλιστική σύμβαση.
2. Κατά ζημιωθέντος τρίτου, η ακύρωση, η λύση, η λήξη
ή η αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να
αντιταχθούν, μόνο εάν το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο
δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση, εκ μέρους του
ασφαλιστή, της ακύρωσης, της λύσης, της λήξης ή της
αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11α.
3. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η
τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή
της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευ−
ταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι
αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.»
Συνέχεια με το Αρθρο 9 του Νομου 3557...

Άρθρο 9
Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 237/1986 προστίθεται άρθρο
11α, ως εξής:
«Άρθρο 11α
1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση
μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφω−
νία. Η λύση της σύμβασης γνωστοποιείται, με επιμέλεια του
ασφαλιστή, στο Κέντρο Πληροφοριών, που προβλέπεται στο
άρθρο 27β και ισχύει έναντι των τρίτων μετά την πάροδο
δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή.
2. α) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν
να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε,
με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στον ασφαλιστή ή σε
εξουσιοδοτημένο από αυτόν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την
πάροδο τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση αυτής
στον ασφαλιστή.
β) Ο ασφαλιστής μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγ−
γείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ου−
σιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον
ασφαλισμένο, βαρυνόμενος με την απόδειξη της παράβασης.
Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον
λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο με συστημένη
επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμ−
μόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός
τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας,
επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή
διαμονής του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή
θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της
ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στον
ασφαλιστή.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρ−
τητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης και του
ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τους
στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου
εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για
την παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και
ο ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη
δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.
δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης ασκεί
ο ασφαλιστής, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο
Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί
πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία
ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί
τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληρο−
φοριών.
3. Ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της
ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου,
μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίη−
σή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο
εδάφιο δ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται
στο ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαί−
ως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή
επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν
από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση
αυτή ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της
ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου,
μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους
του γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.
5. Η ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης αναστέλλεται από
την έκδοση πρόσθετης πράξης του ασφαλιστή, μετά από
έγγραφη αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Ο ασφαλιστής
μπορεί να επικαλεσθεί την αναστολή αυτή έναντι του ζη−
μιωθέντος τρίτου μετά την έκδοση της πρόσθετης πράξης
και την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους του
γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.
Η ανωτέρω αναστολή ισχύει για ορισμένο ή αόριστο χρό−
νο και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τρι−
άντα (30) ημερών. Εάν η αναστολή χορηγείται για αόριστο
χρόνο, η ασφαλιστική σύμβαση επανέρχεται σε ισχύ από την
παραλαβή, εκ μέρους του ασφαλιστή, σχετικής έγγραφης
αίτησης του λήπτη της ασφάλισης.
Εάν η αναστολή χορηγείται για ορισμένο χρόνο, η ισχύς
της ασφαλιστικής σύμβασης παρατείνεται για χρόνο ίσο με
το χρόνο της αναστολής ή επιστρέφονται τα ασφάλιστρα
που αντιστοιχούν στο χρόνο της αναστολής, κατά τη συμ−
φωνία των συμβαλλόμενων μερών.»

Άρθρο 10
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 237/1986
αναριθμούνται ως παράγραφοι 1 και 2, αντίστοιχα, και η ανα−
ριθμούμενη, ως παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη έγκυρης ασφα−
λιστικής κάλυψης σε αυτοκίνητα οχήματα που εισέρχονται
ή κυκλοφορούν στην Ελλάδα και έχουν τον τόπο συνήθους
στάθμευσης στο έδαφος άλλου κράτους, το Εθνικό Γραφείο
Διεθνούς Ασφάλισης του οποίου έχει προσυπογράψει με το
αντίστοιχο Ελληνικό Γραφείο το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης
Συμφωνίας.»
2. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περι−
πτώσεις που το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
καταβάλλει αποζημιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος σε αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφαλίσεως για
ατυχήματα που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος.»
3. α) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης διακανονίζει ζημίες
και καταβάλλει αποζημιώσεις για λογαριασμό αλλοδαπών
Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης, εντός των ορίων που καθο−
ρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, λόγω ατυχημάτων
τα οποία προκαλούνται από την κυκλοφορία στην Ελλά−
δα αυτοκινήτων οχημάτων, που έχουν τον τόπο συνήθους
στάθμευσης στο έδαφος χωρών, τα αντίστοιχα Γραφεία των
οποίων εφαρμόζουν το Τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνί−
ας, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι εφοδιασμένα με ισχύον
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του π.δ. 237/1986, η φράση «κατά το άρθρο 13 παράγραφος
2» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το άρθρο 13 παρά−
γραφος 1».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27β του π.δ. 237/1986, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης»
(ΕΠ.Ε.Ι.Α.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3229/2004
(ΦΕΚ 38 Α΄), ως υπηρεσιακή μονάδα του, Κέντρο Πληρο−
φοριών.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρό−
ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, ρυθμίζονται η ένταξη του Κέντρου Πληροφοριών στον
Οργανισμό της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η διάρθρωση, η οργάνωση και η
λειτουργία του, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλ−
λήλων του κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και είδος
σχέσης εργασίας, τα ειδικά προσόντα του προϊσταμένου
του Κέντρου Πληροφοριών και των υπαλλήλων του και οι
γνώσεις αυτών σε θέματα, όπως ανάλυσης συστημάτων
πληροφορικής, διαχείρισης βάσης δεδομένων, διαχείρισης
δικτύων, χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29
του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω μελών που απορρέουν από
την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινης
κάρτας) του Ελληνικού Γραφείου ρυθμίζονται σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος και το Τμήμα
ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του π.δ. 237/1986 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης προσυπογράφει το
κείμενο που περιέχει τις υποχρεωτικές διατάξεις της Ενο−
ποιημένης Συμφωνίας και υποχρεούται να τηρεί τις δια−
τάξεις αυτές, καθώς και τις διατάξεις του Τμήματος ΙΙ της
Συμφωνίας αυτής, που έχει προσυπογράψει με τα αντίστοι−
χα Γραφεία και αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των Γραφείων
αυτών οι οποίες βασίζονται στο πιστοποιητικό διεθνούς
ασφάλισης (πράσινη κάρτα).
Ομοίως, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται
να τηρεί τις διατάξεις του Τμήματος ΙΙΙ της Ενοποιημένης
Συμφωνίας, που βασίζονται στην τεκμαρτή ασφαλιστική
κάλυψη, το κείμενο των οποίων έχει προσυπογράψει με τα
αναφερόμενα, στο Παράρτημα της απόφασης της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής από 28.7.2003 (L.192), αντίστοιχα Γραφεία
των κρατών του ΕΟΧ και των συνδεδεμένων κρατών που
προσχώρησαν στην Πολυμερή Σύμβαση Εγγύησης, κατά το
άρθρο 17 της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υπογράφει και κάθε
άλλη συμφωνία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34α του π.δ. 237/1986,
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 37 του
ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι υποχρεώσεις του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης,
στο σύνολό τους, που δημιουργήθηκαν είτε πριν είτε μετά
την 1η Ιουλίου 2003 ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Ενο−
ποιημένης Συμφωνίας.»
8. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 38
του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί
να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
σε ασφαλιστική εταιρία που:».
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/1986 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«4. Για τη μη συμμόρφωση της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος προς τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από δύο
χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.»
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one