Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

Πρόσθετες Εξαιρέσεις Ειδικού Όρου

Συνήθως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ανα περίπτωση για οριοθέτηση όρων και για αποφυγή εσκεμένων ζημιών του λήπτη της ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εταιρείες περιορίζουν αυτούς τους κινδύνους για να κρατούν τις περιπτώσεις ζημιών στα πραγματικά τους όριο αμβλυνοντας της περιπτώσεις συστηματικών πρακτικών που περιέχουν πιθανό δόλο. Για παράδειγμα:

Το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις που προκύπτουν από:

1.    Οποιοδήποτε εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη οφειλομένης ενέργειας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν καθ΄ υπέρβαση των ορίων των επαγγελματικών υπηρεσιών ενός λογιστή  και /ή ορκωτού λογιστή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τον κώδικα δεοντολογίας και των σχετικών κανονισμών.
2.    Οποιαδήποτε συμφωνία ή υπόδειξη, είτε δίνεται δωρεάν είτε όχι, για οικονομικά ή κτηματομεσιτικά ή άλλα εμπορικά θέματα. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει αν και εφόσον η απαίτηση προέρχεται από λανθασμένη συμβουλή σε φορολογικά θέματα.
3.    Υπερβάσεις εκτιμήσεων κόστους ή πιστωτικών ορίων
4.    Απαιτήσεις που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου ως Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ιδιωτικών επιχειρήσεων, ομίλων, εταιριών, συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων ή υπό την ιδιότητα του ως νομικού συμβούλου αυτών
5.    Δυσφήμιση ή συκοφαντία
6.    Οποιαδήποτε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη από τον Ασφαλιζόμενο στην υλοποίηση ή διατήρηση ασφάλισης
7.    Χρεοκοπία ή πτώχευση του ασφαλιζομένου
8.    Μη λογιστικοποίηση αναληφθέντων χρημάτων
9.    Οποιασδήποτε φύσεως απώλεια εγγράφων, είτε αυτά είναι χειρόγραφα, έντυπα ή αναπαραγόμενα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο είτε απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή αποθηκεύεται ηλεκτρονικά, ή από απώλεια υλικών, τα οποία έχουν  απολεσθεί και δεν μπορούν να ανεβρεθούν ή έχουν καταστραφεί, ενώ είχαν παραδοθεί στον Ασφαλισμένο ή είχαν τεθεί υπό την επιμέλεια, φύλαξη και έλεγχο αυτού.
10.    Οποιαδήποτε δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης (πχ συμβουλή, υπόδειξη κλπ.) που σχετίζεται με υποστήριξη ή με υπηρεσίες σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
11.    Παραβίαση προνομίων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων, εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σφραγίδων ή θεωρημένων σχεδίων
12.    Οποιαδήποτε εκ προθέσεως, ή αντίθετη προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ή εγκληματική ή παράνομη πράξη του Ασφαλισμένου ή των εργαζομένων σε αυτόν.
13.    Σωματική και ηθική βλάβη, υλική ζημιά ή οποιαδήποτε εξ αυτών αποθετική ζημία
14.    Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες (π.χ. εγγύηση αποτελεσμάτων) που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου ευθύνης του για την διαχείριση της υπόθεσης και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.
15.    Αξιώσεις που ασκήθηκαν κατά του Ασφαλιζομένου σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο  από  οποιοδήποτε  τρίτο μέρος:
      α) το οποίο άμεσα ή έμμεσα, κατέχεται, ελέγχεται, διευθύνεται ή διοικείται
       από τον  Ασφαλιζόμενο  
      β)στο οποίο ο Ασφαλισμένος είναι εταίρος, σύμβουλος ή εργαζόμενος ή
      συγγενής (συμπεριλαμβανομένου του /της συζύγου)
16.     πρόστιμα, κυρώσεις παραδειγματικές ή υποδειγματικές τιμωρίες ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό επανορθωτικών ζημιών.
17.    ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και από την λειτουργία του χώρου του γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών επιγραφών και τεντών (Γενική Αστική Ευθύνη)
18.    ζημιές που έχουν δηλωθεί σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, είτε στην διάρκεια της ασφάλισης, είτε κατά την διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου δηλώσεων βάσει συμβολαίου προγενέστερου του παρόντος.
19.    Απαιτήσεις που σχετίζονται με την εργασία του ασφαλιζομένου, ως Λογιστή, με σχέση εξηρτημένης εργασίας, σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ορίζοντας ως τέτοιους για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης τις τράπεζες  και  τα τραπεζικά ιδρύματα ( που παρέχουν οικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες με την ευρύτερη έννοια), όπως εμπορικές τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων  retail, χονδρική πώληση, υποθήκες, Επενδύσεων και Εμπορικών τραπεζών), ταμιευτήρια και δανειοληπτικούς οργανισμούς, πιστωτικές ενώσεις και επενδυτικές ή αποταμιευτικής δραστηριότητας εταιρίες, ανταλλαγής χρημάτων, εκδότες ταξιδιωτικών επιταγών και όργανα πληρωμών, οικοδομικούς συνεταιρισμούς, χρηματομεσίτες κλπ.  
20.    Επίσης απαιτήσεις που σχετίζονται με την εργασία του ασφαλιζομένου, ως Λογιστή, με σχέση εξηρτημένης εργασίας, σε Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες,  πρακτορεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one